Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 juli 2017

Speech perspectiefnota 2018

Voorzitter, eenieder die op de middelbare school het vak beeldende vorming heeft gevolgd weet wat ‘perspectieftekenen’ is. Men plaatst een stip op de horizon – het verdwijnpunt – waar alle lijnen naartoe leiden. Hierdoor komen objecten in het juiste perspectief te staan en ontstaat er diepte. Afhankelijk van waar en hoeveel verdwijnpunten er zijn, veranderen de objecten. Misschien is het dus geen toeval dat we vandaag bij elkaar zijn om te praten over waar en welke stip we op de horizon gaan plaatsen en dat we dat doen aan de hand van de ‘perspectiefnota 2018’.

 

Objecten

Voorzitter, eerst maar eens over de objecten die er te zien zijn. Het plaatje is rijk gevuld. Het college benoemt terecht dat de logistieke sector, en daarmee de economie, sterk gegroeid is. De vele hijskranen op verschillende plaatsen in de stad staan symbool voor de stedelijke ontwikkeling die nog steeds in volle gang is. Groei is er ook op het gebied van cultuur dat met het cultuurplan, waaronder het succesvolle makersfonds, een flinke boost heeft gekregen. Ook internationaal komt Tilburg vaker in beeld. Het college roemt terecht de sportprestatie van de Tilburg Trappers en de prijs voor het Tilburgse Textielmuseum. Op sociaal gebied verdient het college complimenten voor de manier waarop zij na de decentralisatie vorm heeft gegeven aan Maatschappelijke Ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Het plaatje wordt compleet gemaakt met mooie resultaten op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. De meeste objecten op het plaatje zijn tot stand gekomen door of in nauwe samenwerking met de burgers, en dat maakt het tot een beeld waarbij iedere Tilburger zich betrokken voelt.

 

Perspectief

Voorzitter, zoals gezegd is het verdwijnpunt, het punt waar alle lijnen naartoe leiden, allesbepalend voor het perspectief waarin de objecten op het plaatje worden gezet. Welke punten er waar die op de horizon moeten worden gezet mag van D66 soms best ambitieuzer. Bij de mooiste schilderijen ligt het verdwijnpunt buiten de lijst. Om de titel van de perspectiefnota ‘Tilburg Next Level’ nog meer eer aan te doen  kan er volgens D66 dan ook nog wat worden geschoven met de stip op de horizon.
Zo moet er volgens ons meer aandacht komen voor een toekomstbestendige economie en bedrijfsdynamiek. Tilburg zet stevig in op logistiek. Maar wat is de economische waarde van deze bedrijfstak voor de lange termijn, en is alleen een sterke logistieke sector voldoende? In de tijd van digitalisering, robotisering, 3D-printing en nieuwe vormen van mobiliteit? Tilburg blijft achter op gebieden als onderzoek en ontwikkeling, ICT en dienstverlening. We dagen het college dan ook uit om de economische diversiteit te versterken. Dit kan door te zoeken naar nieuwe economische clusters zoals het college samen met de regio doet rondom Maintenance en in Spoorzone bij Mindlabs. D66 ziet hierbij kansen voor een dergelijk cluster in het museumkwartier (in het bijzonder het Drögepand), en vraag het college wat de stand van zaken daar is. Kunnen we nog op korte termijn hier een vervolg op verwachten?
Een punt van zorg. Ook waar het gaat om de economische positie is Gezondheid. Of misschien een gebrek daaraan. Ongezond leven is een niet te onderschatten factor voor onze welzijn én onze welvaart.  Een ‘tijdbom’ zelfs aldus hoogleraar Economie Babara Baarsma. Dit vraag om een doortastende aanpak, Tilburg heeft hier een opgaven.

Ook op het gebied van duurzaamheid mag, nee moet het ambitieuzer. Voor het halen van de doelstelling van Parijs zijn forse stappen nodig. Dwingen is niet de eerste keus van D66, maar we dagen het college uit om te komen met creatieve manieren om duurzame alternatieven aantrekkelijk te maken en om het individu te stimuleren duurzame keuzes te maken.

ICT en technologie worden steeds belangrijker. Veranderingen bieden kansen. Kansen voor de economie. Kansen om zaken slimmer te regelen. Maar ook uitdagingen. Uitdagen om te zorgen dat de mensen de technologische ontwikkeling kan volgen. En niet alleen de mensen, ook de gemeente Tilburg. D66 onderstreept hierbij de aanbevelingen van de Auditcommissie aan het adres van de gemeente. En vraagt het college hier voortvarend en met resultaat mee aan de slag te gaan.

D66 is trots op de manier waarop we in de regio vluchtelingen hebben opgevangen en deze nieuwe Tilburgers een thuis hebben gevonden in de stad. Het huisvesten van nieuwe, soms tijdelijke, inwoners blijft een aandachtspunt. We kunnen bijna wachten op nieuwe vluchtelingen op de vlucht voor oorlog of de gevolgen van klimaatverandering. Maar ook arbeidsmigranten die hier, al dan niet tijdelijk, verblijven vragen aandacht en adequate huisvesting. Recent is er door de regio een verkenning gedaan over de opgaven die we hiervoor hebben. Wat is de stand van zaken waar het gaat om dit te vertalen naar concrete maatregelen?

Next level geldt voor iedere Tilburger. D66 onderschrijft de urgentie die ook het college ziet bij het tegengaan van tweedeling in de stad. D66 is blij dat het college het manifest vanuit Tilburg Noord omarmt en wil werken aan een ‘pact’ voor Noord en Groenewoud.
Met de Agenda Sociaal 013 zetten we met de stad, raad en college weer een stap in de echte veranderingen voor het sociaal domein.
Tilburg moet ook blijven bruisen. Broedplaatsen, livinglabs, fysieke ruimte, maar ook ruimte om vrijer om te gaan met regels blijft belangrijk om initiatief van onderop te laten ontstaan. Met het verdwijnen van Incubate valt er wat evenementen betreft een gat wat ooit vanuit deze ruimte is ontstaan. Wij roepen het college op nieuwe initiatieven die deze ruimte kunnen vullen actief op te zoeken en ondersteunen. Net als we benieuwd zijn hoe het college kijkt naar broedplaatsen, en ‘incubaters’ die nu in de Spoorzone zitten zoals enkele ondernemers en de Hall of Fame. Is er voor hun ook de mogelijkheid voor een volgende stap daar?

D66 vindt het verder belangrijk dat Tilburg over haar eigen grenzen heen blijft kijken. Een aantal succes liggen al weer achter ons en zoals de Tilburg Trappers zullen beamen: je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat Tilburg ook de komende jaren internationaal in beeld blijft? De verjaardag van Museum de Pont in september met het bijbehorende cadeau is een kans voor open doel. Net als het aanstaande EK Vrouwenvoetbal (dit mag overigens nog best wat zichtbaarder worden in de stad). Maar welke kansen gaat het college nog meer creëren?

 

Tilburg Next Level

Voorzitter, gelukkig gaat het financieel goed met Tilburg. Dit maakt het misschien verleidelijk om alle ambities te verwezenlijken door veel te investeren. D66 roept het college echter op om bedachtzaam te investeren. De stip op de horizon kan worden gezet met gouden verf, maar als er niet goed is nagedacht over waar ze gezet wordt zal het plaatje desondanks minder mooi uitvallen. D66 roept het college op ons te volgen in het schuiven met het verdwijnpunt en zal daar volgende week een aanzet toe geven door moties in te dienen die bovengenoemde ambities kunnen helpen vast te leggen. Daarna kunnen we met elkaar de objecten in het gekozen perspectief gaan tekenen, op een dusdanige manier dat het plaatje de titel ‘Tilburg Next Level’ nog meer gaat verdienen. Voorzitter, u kunt mij vertrouwen, want de opdracht perspectieftekenen is de enige waarvoor ik ooit een 9 heb gehaald bij beeldende vormgeving. Ik daag u uit met ons mee te tekenen.

 

Voorzitter, dank u wel.