Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 november 2017

D66 maakt Tilburg duurzaam, leefbaar en toegankelijk

Bij de behandeling van de begroting voor 2018 heeft D66 een aantal belangrijke punten binnengesleept voor Tilburg. Hieronder een overzicht:

Verhuizing atletiek vereniging Atilla
Er komt op korte termijn een onderzoek wat de mogelijkheden kunnen zijn van verhuizing van atletiek vereniging Attila naar een gebied ergens in Tilburg aansluitend aan een bos. Om zo de baan weg te halen in het centrum van groeiende woonwijk in Stappegoor. En de vereniging een plaats te geven waar zij beter tot haar recht komt. De motie werd breed gedragen door vele partijen. Een mooie (sport)stap vooruit!
– Jan Stoop

Aanpak laaggeletterheid en digibetisme
In Tilburg is ongeveer 13% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd, veelal autochtonen, en ongeveer het dubbele aantal mensen is niet digitaal vaardig. Gelukkig werken veel partijen in onze regio actief samen op de aanpak van laaggeletterdheid en digibetisme, onder andere middels vier (!) taalhuizen. Maar hoe goed ook, helaas zijn we er hiermee, gezien de omvang van en reikwijdte van de problematiek, nog niet. Vandaar dat D66 bij de begrotingsbehandeling een motie heeft ingediend om ook bij de gemeente zelf tot integraal beleid te komen op het gebied van laaggeletterdheid en digibetisme. We kregen hiervoor brede steun van andere partijen en de wethouder heeft aangegeven uitvoering te gaan geven aan ons verzoek.
– Sedi van Loon

Oplossingen voor de hoge nood
Goed nieuws voor de dames: tijdens de begrotingsbehandeling hebben de vrouwen in de raad, met de steun van de heren, het voor elkaar gekregen dat bij evenementen in de gemeente Tilburg voortaan evenveel toiletten voor vrouwen moeten worden geplaatst als voor mannen. Hopelijk komt er hiermee een einde aan een veelgehoorde irritatie van velen!

Daarnaast is door de raad unanieme steun uitgesproken voor extra middelen voor meer openbare toiletten in onder andere de binnenstad, in parken en wijkwinkelcentra. Een logische wens van veel inwoners en al helemaal van mensen met kleine kinderen, ouderen, mensen met een beperking en mensen met darmproblemen. We zijn daarom heel blij met dit besluit!
– Sedi van Loon

Impuls voor toegankelijkheid
Tijdens de begrotingsbehandeling voor gemeente Tilburg heeft D66 weer mooie stappen mogen zetten voor een toegankelijke gemeente.

Er zijn namelijk nog steeds openbare gebouwen die moeilijk toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dan praten we niet alleen over rolstoelen of een rollator, maar ook bijvoorbeeld voor slechtzienden.

Het gaat om een impuls van 300.000 euro voor verbeteringen aan bestaande openbare gebouwen. Ook kan er tijdens het komende onderzoek naar toegankelijk alvast dringende zaken aangepakt worden.

Tijdens de stemming gingen alle handen de lucht in waardoor een unanieme raad voor deze impuls gaat!

#gelijkekansenvooriedereen
– Beppie Smit

Stimuleringsfonds lokale journalistiek
Op initiatief van D66 Tilburg gaat het college aan de slag met de
uitwerking van een stimuleringsfonds voor lokale journalistiek. Peter
van Gool: “Lokale media zijn belangrijk voor een stad en regio. Het
stimuleren en ondersteunen van vernieuwende en verdiepende vormen van
journalistiek draagt bij aan een sterke samenleving. Met veel op
journalistiek en media gerichte opleidingen in de stad kan Tilburg
hierin een voorbeeld zijn in samenwerking met bestaande media partijen
in de stad.”
– Peter van Gool

Met groene leges duurzamer (ver)bouwen
Tijdens de begrotingsbehandeling 2018 is een amendement van D66 Tilburg voor het invoeren van Groene Leges aangenomen. Concreet roept het amendement het college op met een voorstel te komen tot (gedeeltelijke) vrijstelling van leges voor particulieren die hun woning duurzamer (ver)bouwen dan de wettelijk vereiste norm uit het Bouwbesluit. D66 reserveert daarvoor middels het amendement € 300.000.

Wat beoogt het amendement Groene Leges?

Wanneer je een woning wilt (ver)bouwen, dien je bouwleges te betalen aan de gemeente. Een voorbeeld: in Tilburg bedragen de bouwleges in 2017 3,17% van de bouwkosten. Het ingediende amendement beoogt dat er geen bouwleges hoeven te worden betaald wanneer particulieren hun woning duurzamer (ver)bouwen dan de wettelijk vereiste norm uit het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energiezuinigheid van woningen. Deze energiezuinigheid wordt uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Momenteel geldt voor nieuwbouwwoningen een EPC van 0,4, wat inhoudt dat er geen woningen mogen worden gebouwd die qua energiezuinigheid slechter scoren dan een EPC van 0,4. Ter vergelijking: een (bijna) energieneutrale woning of een Nul Op de Meter (NOM) woning heeft een EPC van 0 en lager. D66 wil door middel van Groene Leges stimuleren dat er meer van dergelijke woningen in Tilburg worden gerealiseerd door de meerkosten van duurzamere (ver)bouw min of meer te compenseren door vrijstelling van bouwleges. Groene Leges dragen op die manier bij aan een verdere verduurzaming van de particuliere woningvoorraad in Tilburg.

– Julian Zieleman