Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 april 2018

D66 vraagt college om ruimte voor nieuwe cultuur en makers

Geacht college,

Afgelopen maand is er vanuit het Makersfonds subsidie toegekend aan 23 kunstprojecten, waarmee het volledige beschikbare budget van €150.000 is vergeven. In totaal zijn er 76 aanvragen ingediend welke tezamen een bedrag van €480.000 vereisen. Het Makersfonds voorziet dus in een behoefte in de stad, maar is nog niet toereikend.

Tevens is er afgelopen maand een cultuurbrief gepubliceerd door het ministerie van OC&W waarin onder andere wordt aangekondigd dat talentvolle makers via een nieuw gezamenlijk programma bij de cultuurfondsen ondersteund gaan worden. Het kabinet investeert in 2018 € 2,7 miljoen. Dit bedrag loopt op tot €4,9 miljoen in 2019 en verder. Ook de provincie Brabant is gestart met een ‘makersregeling’ waarmee €360.000 beschikbaar wordt gesteld voor ‘matching’ met bestaande makersregelingen.

Tilburg probeert zich al langere tijd te profileren als een #stadvanmakers en het Makersfonds is hier een middel toe. Het Makersfonds is echter enkel vastgesteld voor de periode 2017-2018 en loopt nu ten einde. Hoewel het besluit om extra middelen vrij te maken voor het makersfonds door de nieuwe coalitie genomen dient te worden is D66 van mening dat deze kans tot matchingmogelijkheden van het huidige fonds niet mag worden misgelopen, om zo mogelijk een deel van de aanvragen alsnog te kunnen honoreren.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1.  Is het college op de hoogte van de plannen van het ministerie van OC&W en de provincie Noord-Brabant om extra te investeren in nieuwe cultuur en makers?
  2. Deelt het college de conclusie dat het Makersfonds voorziet in een behoefte, maar (vooralsnog) ontoereikend is?
  3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met het ministerie van OC&W en de provincie Noord-Brabant om de mogelijkheden te onderzoeken om het Makersfonds met de door het ministerie en de provincie beschikbaar gestelde middelen aan te vullen voor de huidige periode?
  4. Heeft het college reeds een evaluatiemoment van het Makersfonds gepland en zo ja, wanneer zal dit plaatsvinden en wanneer kan de raad een terugkoppeling verwachten?

In afwachting van uw reactie,

namens de fractie van D66 Tilburg,
Bas Verberk