Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

Beweging op de IJssellijn! D66 Tilburg stelt schriftelijke vragen over treinstation Berkel-Enschot

D66 Tilburg maakt zich al jaren hard voor de realisatie van een treinstation in Berkel-Enschot. Ongeveer een jaar geleden stelde de fractie van D66 Tilburg schriftelijke vragen met de toepasselijke titel ‘Station Berkel-Enschot: Zet alle seinen op groen!’ Een destijds door de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant gezamenlijk uitgevoerd onderzoek naar de verbetering van de IJssellijn (Zwolle-Roosendaal), toonde aan dat een treinstation in Berkel-Enschot ‘kansrijk’ is. Dit onderzoek volgde op een eerder onderzoek van de NS waaruit zou blijken dat de realisatie van een treinstation Berkel-Enschot te weinig potentie zou hebben, met een negatieve businesscase tot gevolg. Het college gaf aan met de resultaten van het nieuwe onderzoek in handen tot actie over te gaan en opnieuw met partijen (Provincie Noord-Brabant en de NS) in gesprek te gaan over een treinstation in Berkel-Enschot. Sindsdien bleef het stil.

In de beantwoording op de eerdere schriftelijke vragen stelde het college in reactie op de oproep van D66 Tilburg om een lobby op te starten het volgende: “Een lobby voor een station Berkel-Enschot is pas effectief als deze een logische plek krijgt binnen de verbetering van de hele IJssellijn”. Begin oktober werd bekend dat voor het noordelijke deel van de IJssellijn tussen Zwolle en Deventer (het zogenaamde vervoersconcept 1 uit het onderzoek) door het rijk onderzoek wordt gedaan naar spoorknelpunten en spoorverdubbeling. Kortom: er is (politieke) beweging op de IJssellijn! De bovenstaande ontwikkeling is reden voor D66 Tilburg om opnieuw aandacht te vragen voor een treinstation in Berkel-Enschot. Daarom stelt raadslid Julian Zieleman de volgende vragen aan het college:

  1. Welke acties zijn er sinds november 2017 ondernomen en wat is de stand van zaken ten aanzien van het traject met de provincie Noord-Brabant en de NS?

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat voor de exacte inpassing aanvullend onderzoek nodig is. Uw college gaf in november 2017 aan dat dit aanvullend onderzoek nog niet was opgestart.

  1. Is dit onderzoek inmiddels opgestart en zo ja, op welke termijn kunnen we hier de uitkomsten van verwachten? Zo nee, wat is er concreet benodigd om een dergelijk onderzoek uit te laten voeren en wat is de invloed van de gemeente Tilburg hierop (bijvoorbeeld ten aanzien van het verkrijgen van een positieve businesscase voor de NS)?
  2. Welke kansen biedt bovenstaande ontwikkeling ten aanzien van vervoersconcept 1 (Zwolle-Deventer) voor vervoersconcept 2 (met onder andere treinstation Berkel-Enschot)?
  3. Heeft het college naar aanleiding van bovenstaande ontwikkeling actie ondernomen richting het rijk om ook stappen te zetten op vervoersconcept 2? Zo nee, waarom niet en is het college bereid alsnog actie te ondernemen?

In het regeerakkoord is 600 miljoen euro vrijgemaakt voor investeringen in spoorinfrastructuur. Daarnaast staat in het regeerakkoord dat het rijk met stedelijke regio’s afspraken wil maken over cofinanciering van de verdere uitbreiding van het openbaar vervoer.

  1. Heeft het college tijdens de kabinetsformatie of naar aanleiding van het regeerakkoord gelobbyd voor een treinstation in Berkel-Enschot?
  2. Vervoersconcept 2 bestaat naast treinstation Berkel-Enschot ook uit treinstation Breda-Oost. Volgens het onderzoek bedragen de kosten voor beide treinstations samen 13 miljoen euro. Ziet het college kansen om te onderzoeken of de stedelijke regio Tilburg-Breda in aanmerking komt voor cofinanciering vanuit het rijk voor het realiseren van beide treinstations?
  3. Maakt ‘treinstation Berkel-Enschot’ onderdeel uit van de permanente lobbyagenda van de gemeente Tilburg richting het rijk?

Update: reactie college

Inmiddels is de beantwoording van het college binnen. Het college geeft onder andere aan dat het samen met de provincie Noord-Brabant een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van een treinstation in Berkel-Enschot zal opstarten. In januari 2019 wordt de opzet van deze analyse uitgewerkt, waarna het inhoudelijke onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten kan beginnen. Dit is weer een stapje in de richting van de daadwerkelijke realisatie van het treinstation. Het college gaat bovendien samen met Breda onderzoeken of de stedelijke regio Tilburg-Breda in aanmerking komt voor cofinanciering vanuit het rijk voor het realiseren van de mogelijke treinstations Berkel-Enschot en Breda-Oost. Kortom, er is beweging op de Ijssellijn, maar het is en blijft een proces van lange adem. Wordt vervolgd!

De antwoorden op de schriftelijke vragen zijn hier te vinden:https://tilburg.notubiz.nl/document/7101580/1#search=%22treinstation_berkel-enschot%22

 

Thema

Mobiliteit

In 2016 is de nieuwe Mobiliteitsaanpak Tilburg 2040 vastgesteld. Met deze aanpak slaat gemeente Tilburg een nieuwe weg in. De ambities zijn fors, zoals de ambitie om koploper te willen zijn op het gebied van duurzame mobiliteit, nationaal en internationaal. Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, milieu en klimaat. Duurzame mobiliteit kan ook worden ingezet om de gezondheid te verbeteren, door bijvoorbeeld het schoner maken van de lucht en het ruimte bieden aan de voetganger. Kortom, D66 zet volop in op een schone, leefbare, gezonde en bereikbare stad.

- Ruimte voor de voetganger staat centraal

- Goede fietsverbindingen aanleggen, zoals snelfietsroutes tussen de steden en dorpen

- Ruimere openingstijden fietsenstallingen

- Meer openbare laadpunten voor elektrische fietsen

- Meer leen- en deelfietsmogelijkheden

- Experimenten met slim openbaar vervoer op plaatsen waar geen bushalte meer is

- Openbaar vervoer goed toegankelijk voor ouderen

- Emissievrij openbaar vervoer

- Investeren in een veilig en stil spoor

- Een treinstation in Berkel-Enschot

- Inzetten voor het Nachtnet

- D66 is voor BrabantRail

- Betaalbare eerste parkeervergunning

- Meer openbare laadplaatsen voor elektrische auto’s

- Stimuleren van het gebruik van deelauto’s

- Autoluwe binnenstad én Piushaven

- Cityring veiliger en toegankelijker

- Verbreding A58 tussen Eindhoven en Breda

- Emissievrij gemeentelijk wagenpark

- Slimme en schone bevoorrading van de gemeente

Lees meer