Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 november 2018

D66 vraagt college naar gevolgen luchtkwaliteit door uitstoot veehouderijen

Gevolgen luchtkwaliteit Tilburg door uitstoot veehouderijen naburige gemeenten

Geacht college,

Onlangs heeft de Partij voor de Dieren-fractie van Noord-Brabant Gedeputeerde Staten gevraagd naar een in werking zijnde houtverbrandingsinstallatie en mestverwerkingsinstallatie van een pluimveehouderij aan de Mosstraat 23 in Gilze-Rijen. Deze installaties zijn kennelijk reeds in werking getreden zonder dat hiervoor de vergunningprocedure volledig is doorlopen. Hoewel het hier gaat om een vergunningprocedure uit een naburige gemeente betreft dit een locatie dichtbij de grenzen van onze gemeente. De inrichting ligt namelijk op zeer korte afstand van de Reeshof en de effecten van een dergelijke installatie kunnen negatieve gevolgen hebben voor onze gemeente.

D66 Tilburg vindt het van groot belang dat de gemeente Tilburg zorgdraagt voor een goed gemeentelijk toezicht op emissies van veehouderijen. Daarom leggen wij de volgende vragen aan uw college voor:

  1. Bent u op de hoogte van ontwikkelingen rondom inkrimping resp. uitbreiding van veehouderijen in naburige gemeenten?
  2. Bespreekt u met de OMWB en/of naburige gemeenten ontwikkelingen binnen de veehouderij waarvan de uitstoot de luchtkwaliteit binnen onze gemeente direct kunnen beïnvloeden?
  3. Indien blijkt dat een veehouderij buiten de gemeente Tilburg wil uitbreiden met als direct gevolg dat de uitstoot van een dergelijke milieu-inrichting negatieve gevolgen heeft voor onze gemeente kunt u hiertegen dan maatregelen treffen?
  4. Zo ja, welke maatregelen bent u dan voornemens in te zetten?
  5. Kunnen deze maatregelen ook tegen voornoemd pluimveehouderij worden ingezet als blijkt dat de emissies negatieve gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit binnen de Reeshof?

Met vriendelijke groet,
Julian Zieleman, Erik Blommestijn en Peter de Greef
Fractie D66 Tilburg