Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 april 2019

D66 vraagt het college naar de Staat van het Tilburgse Onderwijs 2019

Geacht college,

Op 10 april 2019 is de Staat van het Onderwijs 2019i gepubliceerd. De Inspectie van het Onderwijs geeft in dit rapport een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel.

De Staat van het Onderwijs geeft in drie hoofdpunten aan waardoor het Nederlandse onderwijs onder druk staat.

  1. Onder druk van een ongelijk verdeeld lerarentekort dreigen ongelijke kansen, segregatie en teruglopende leerlingprestaties zich te verdiepen. Dit is een risico voor de (toekomstige) kwaliteit van het onderwijs.
  2. Het onderwijs versnippert en de resultaten en effecten van onderwijsinnovaties worden onvoldoende geëvalueerd.
  3. Onder afgestudeerden van sommige opleidingen is de werkloosheid hoog. Tegelijkertijd zijn er in sommige vakgebieden grote tekorten aan geschoolde werknemers.

Om alle leerlingen en studenten een stevige basis mee te geven en te zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, zal de onderwijssector nu focus moeten aanbrengen en heldere keuzes moeten maken over gezamenlijke doelen en ijkpunten, zo luidt de oproep van de Inspectie van het Onderwijs. Aandachtspunten hierbij zijn het lerarentekort op scholen in een complexe situatie, het voorkomen van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid, het voorbereiden van leerlingen op deelname in de samenleving en zorgen dat alle studenten een plek vinden op de arbeidsmarkt.

De Inspectie van het Onderwijs merkt op dat het daadwerkelijk effect heeft als de onderwijssector gezamenlijk heldere keuzes maakt en zich focust op vastgestelde doelen. Zo vraagt de inspectie al langere tijd aandacht voor kansengelijkheid in het onderwijs. Een hoopgevende ontwikkeling is dat dit nu een eerste effect lijkt te hebben. Hoewel het verschil in kansen tussen leerlingen met gelijke talenten nog altijd fors groter is dan vijf of tien jaar geleden, is een eerste kleine stap gezet om dat om te buigen. De inspectie constateert dat dit is gelukt doordat er een gevoel voor urgentie is ontstaan en er meer wordt samengewerkt. Die brede investering in het onderwijs lijkt zijn vruchten af te werpen voor de toekomst.

D66 Tilburg vindt het belangrijk dat iedereen kansen krijgt om zich te (blijven) ontwikkelen. Talentontwikkeling is namelijk een van de krachtigste wapens tegen maatschappelijke ongelijkheid, nu en in de toekomst. Daarom vragen we nadrukkelijk aandacht voor de volgende punten:

  1. Doet het college vergelijkbaar onderzoek naar de staat van het Tilburgse onderwijs, om periodiek overzicht krijgen van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het Tilburgse onderwijsdomein? Indien dit niet het geval is, kan de college aangeven of zij een dergelijk onderzoek wil (laten) uitvoeren? Zo nee, waarom niet?
  2. De Staat van het Onderwijs signaleert een drietal, ook voor Tilburg, herkenbare uitdagingen (zie hierboven). Welke concrete acties worden er momenteel door de gemeente — in samenwerking met het onderwijsveld — ondernomen om de uitdagingen het hoofd te bieden? Geven de lessen en ervaringen in de Staat van het Onderwijs 2019 aanleiding tot aanvullende maatregelen? Zo ja, welke aanvullende maatregelen wil het college verder verkennen? Zo nee, waarom niet?
  3. De Inspectie van het Onderwijs roept op tot meer focus en een gerichte, gezamenlijke aanpak voor alle sectoren. Welke mogelijkheden ziet het college om samen met lokale partners tot een nog gerichtere aanpak voor de drie bovenstaande uitdagingen te komen?

De onderwijswoordvoerders van de D66-fractie,

Jan van Esch
Koen van der Krieken