Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 juni 2019

D66 vraagt het college naar gelijke beloning en kansen voor gelijk werk

Geacht college, 

De afgelopen weken is de maatschappelijke discussie verder opgelaaid over gelijke beloning voor gelijk werk én gelijke kansen voor mannen en vrouwen binnen organisaties. Tilburg University bracht deze week na intern onderzoek het eigen beloningsverschil naar buiten tussen mannen en vrouwen. Vrouwelijke wetenschappers van Tilburg University verdienen gemiddeld 175 euro bruto per maand minder dan mannelijke wetenschappers. In het onderzoek door en over Tilburg University is gecorrigeerd voor allerlei factoren als leeftijd, ervaring, omvang of type contract en productiviteit. Deze factoren bleken niet van invloed op het beloningsverschil. Dit doet sterk vermoeden dat sekse de verklaring is voor het structurele maandelijkse beloningsverschil. De universiteit gaat nu individueel dossieronderzoek doen om de exacte salarisverschillen op te sporen en waar mogelijk maatregelen te nemen. 

De D66-fractie is van mening dat mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, ook gelijk moeten worden beloond. Gelijk belonen betekent dat je voor hetzelfde werk precies hetzelfde loon moet krijgen als een collega van een ander geslacht. Er kunnen uiteraard redenen zijn om iemand meer te betalen, bijvoorbeeld als een collega meer werkervaring heeft. De gelijke beloning tussen mannen en vrouwen is in Nederland wettelijk verankerd in de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Er is sprake van een ongelijke beloning als er geen goede verklaring is voor het verschil tussen collega’s. 

De afgelopen weken was ook veel te doen om de nieuwe regeling van de Technische Universiteit Eindhoven om vacatures voor wetenschappelijke staf voorlopig alleen voor vrouwen open te stellen. Vacatures voor vaste wetenschappelijke staf worden in het eerste half jaar van de werving alleen opengesteld voor vrouwen. De komende anderhalf jaar geldt dit voor 100% van de vacatures, daarna bekijkt de TU/e per jaar welk percentage onder deze regeling valt. Het doel van deze maatregel is om de verhouding tussen mannen en vrouwen in de wetenschappelijke staf meer in balans te brengen. De D66-fractie vindt dit een dapper besluit van het College van Bestuur van TU/e en volgt de resultaten van deze regeling met bijzondere interesse. 

Bovenstaande voorbeelden en ontwikkelingen nopen ons tot het stellen van de volgende vragen: 

  1. Deelt het college de mening van D66 dat in iedere organisatie moet worden gestreefd naar een gelijke beloning voor gelijk werk, en dat een beloningsverschil louter op basis van sekse uiterst onwenselijk is? 

De gemeente heeft als eerste, meest nabije overheid een belangrijke voorbeeldfunctie voor bedrijven en organisaties in onze regio. Daarnaast is de gemeente met bijna tweeduizend medewerkers een grote werkgever. 

  1. Voert het college actief beleid om ongelijke beloning tussen werknemers te voorkomen? Zo ja, kunt u vertellen wat dit beleid behelst? Zo nee, waarom niet, en bent u bereid actief beleid te gaan voeren? 
  2. Heeft het college zicht op eventuele ongelijke beloningsverschillen binnen de gemeentelijke organisatie, waaronder tussen mannen en vrouwen? Zo ja, kunt u beschrijven wat de aard en omvang is van deze verschillen? Zo nee, bent u dan bereid om dit te onderzoeken?
  3. Hoe oordeelt het college over de verhouding tussen mannen en vrouwen binnen de gemeentelijke organisatie? Hoe ziet deze verhouding eruit naar de binnen de in de organisatie gehanteerde functieprofielen?
  4. Welk actief beleid voert de gemeente Tilburg om te zorgen voor een goede balans in het werknemersbestand? Ziet het college aanleiding om, gelet op het voorgaande, aanvullende maatregelen te nemen?

Namens de D66-fractie, 

Koen van der Krieken
Yaşar Sazak