Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 augustus 2019

D66 vraagt het college naar aanpassing Bomenverordening door Klimaatakkoord

Geacht college,

Begin juli liet Natuurmonumenten weten minder bos te gaan kappen, meer gebruik te gaan maken van de herplantplicht en te onderzoeken of meer bos aangelegd kan worden. Dit bericht ligt in lijn met het Klimaatakkoord. Dit akkoord schrijft onder meer voor ontbossing tegen te gaan en extra bomen, bos- en natuurgebieden aan te leggen. Het gaat hier om uitbreiding van bos en landschap in onder meer de openbare ruimte en bij infrastructuur. Om deze doelstelling te bereiken wordt onder meer de VNG gevraagd haar leden te stimuleren 1% meer bomen per jaar op Nederlands grondgebied te ontwikkelen. Ook zullen gemeenten gevraagd worden om bij de realisatie van nieuwe wijken via hun ruimtelijk beleid ook direct bos te realiseren.

De richtlijn om ontbossing tegen te gaan en extra groen aan te leggen ligt niet helemaal in lijn met het huidige beleid. Zo is het bijvoorbeeld via de huidige Bomenverordening mogelijk te kappen zonder herplantplicht. Als voorbeeld verwijzen wij u naar uw brief van 3 juni jl. waarin uw college de raad bericht over de kap van 124 bomen in de middenberm aan de Baronielaan. De reden hiervoor is dunning, omdat de bomen anders niet volledig kunnen uitgroeien waardoor de kwaliteit van de bomen afneemt. Op grond van de huidige Bomenverordening is hiervoor geen compensatie nodig.

In het voorbeeld heeft uw college in afwijking van het huidige beleid toch besloten de bomen aan de Baronielaan te compenseren. Dat siert uw college, maar strikt genomen had u op grond van het huidige beleid niet hoeven te compenseren. De Bomenverordening kent namelijk verschillende uitzonderingen op de compensatieplicht. Redenen om niet te hoeven compenseren zijn naast dunning onder meer, achterstallig onderhoud of natuur- en landschapsontwikkeling. Dit staat op gespannen voet om juist meer bos aan te planten.

Wij zouden daarom liever zien dat elke boom die gekapt wordt, in beginsel moet worden herplant of dat een bijdrage aan het compensatiefonds wordt gedaan. Door deze aanpassing in het huidige beleid wordt iedereen verplicht gesteld een bijdrage te doen aan het behoud van bos en landschap. De gemeente Tilburg behoudt hierdoor minimaal haar bomenbestand en anticipeert tijdig op de intenties uit het Klimaatakkoord.

Wij leggen daarom uw college de volgende vragen voor:

  1. Is uw college bekend met de uitgangspunten uit het Klimaatakkoord als het gaat om het tegengaan van ontbossing en het stimuleren van meer groen?
  2. Bent u van mening dat de regels binnen de huidige Bomenverordening niet voldoen aan de richtlijnen uit het Klimaatakkoord?
  3. Zo ja, is uw college dan ook voornemens om de Bomenverordening op korte termijn te herzien, en is uw college vooruitlopend op de input van de VNG, voornemens maatregelen te treffen meer bomen respectievelijk bos aan te gaan planten?
  4. Deelt uw college onze mening dat de herplantplicht of bijdrage aan het compensatiefonds verplicht moet worden gesteld voor elke boom die gekapt wordt, tenzij hier zwaarwegende redenen voor zijn?

Met in het achterhoofd het Klimaatakkoord vragen wij ons af of het huidige gemeentelijke beleid nog voldoet aan de richtlijnen uit het Klimaatakkoord. Daarom hebben wij voor uw college tot slot nog de volgende vragen:

  1. Heeft uw college in beeld welke beleidsdocumenten mogelijk niet meer voldoen aan de richtlijnen uit het Klimaatakkoord?
  2. Kan uw college een overzicht geven welke beleidsstukken mogelijk niet meer zouden voldoen aan de richtlijnen uit het Klimaatakkoord?
  3. Is uw college voornemens om gelijktijdig bij de realisatie van woonwijken ook via ruimtelijk beleid bos aan te gaan leggen?

Peter de Greef
Fractie D66 Tilburg