Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 november 2019

Speech Beppie Smit algemene beschouwing begroting 2020

Het DNA van Tilburg gaat voor rauw en wauw
“Tilburg is een stad met de kwaliteiten van een dorp: veilig en vertrouwd. Het is een stad met veel kleur en talent waar bedrijvigheid en creativiteit voorop staat. De stad heeft weinig oude bakstenen, maar blinkt uit in eigenzinnige en eigentijdse architectuur. Juist in dit tegendraadse vindt Tilburg zijn DNA.” Aldus het onderzoek van Brabantstadstudie.

Een cadeautje om zo’n onderzoek te ontvangen tijdens de voorbereiden. Met daarnaast de inleiding van de begroting die uitgaat van Tilburgerschap met daarbij 4 waarden. Een mooie rode draad voor onze inbreng met daarbij in totaal 13 vragen:

Waarde 1: Iedereen hoort erbij, doet ertoe
D66 Tilburg is trots op de getoonde moed van het college om in te zetten op een Transformatiebuffer binnen het sociaal domein en we zien dat dit zijn vruchten gaat afwerpen in de komende jaren.

Maatschappelijke impact en financiële impact gaan hier hand in hand.

Graag zien wij deze uitdagingen in de komende jaren concreter worden. Daarom hebben we eerder een motie ingediend en gevraagd om daartoe monitoringsinstrument te ontwikkelen. 1 We vragen dan ook het college om ons te informeren over de status van een monitoringsinstrument ten aanzien van de maatschappelijke impact. 

Ook de decentralisaties hebben een flinke impact op onze organisatie gehad. De opbrengsten van een goede lobby richting het Rijk zijn aanzienlijk.

Om de inspanningen en resultaten van een gezonde en gelukkige stad ook naar inwoners toe zichtbaar te maken, hebben D66, Ons Tilburg en GroenLinks bij de perspectiefnota een motie ingediend die hiertoe oproept. Wij zijn benieuwd naar de uitvoering hiervan. 2 Hoe wil het college samen met partners in de stad zichtbaar uiting geven aan de ambitie ‘gezond en gelukkig’?

Daarnaast wil ik toch even stilstaan bij de actualiteit binnen de jeugdzorg, goed dat het belang van de regionale samenwerking wordt erkend maar jammer dat dit top-down wordt opgelegd door het rijk. Geef de gemeentes de tijd en vooral de ruimte om het zo goed mogelijk weg te zetten samen met de professionals.

En dan de sportambities. Door de status van Tilburg geeft de begroting weinig ruimte om deze te verwezenlijken. Helaas zullen er het komende jaar daarin wel keuzes gemaakt moeten worden.

3 Wij zijn als fractie dan ook benieuwd wanneer de uitvoeringsplannen van bijvoorbeeld de accommodaties gaan komen om zo duidelijkheid te kunnen geven aan alle sportverenigingen wat hen te wachten staat. Wethouder kunt u hier al iets over zeggen?

En dan kunnen we als onderwijspartij alleen maar trots zijn op onze LEA die net is vastgesteld en we grijpen iedere gelegenheid aan om mensen te enthousiasmeren voor (en ik spreek uit ervaring) het mooiste vak dat er is. Want dat is hard nodig. Daarom kijken we uit naar het onderwijshuisvestingsplan, want een uitdagende werkomgeving draagt ook bij aan gelukkige leerkrachten.

Waarde 2: Gelijkwaardig deelnemen, je hebt recht op bestaanszekerheid
Een van de richtingwijzers van D66 is “geloof in de eigen kracht van mensen”, dat doen we en blijven we doen. Maar onderzoeken leren ons, dat geen geld hebben zoveel denkruimte en energie kost, dat die mensen extra geholpen zouden moeten worden. Juist daarom is het heel goed dat het college werk maakt van een bestaanszekerheidsbeleid en inzet op maatwerk en individuele gesprekken. We zijn blij dat het college hierbinnen uitvoering geeft aan onze motie over energiearmoede.

De afgelopen jaren heeft D66 een flinke impuls gegeven aan de culturele sector. Ook dit jaar kunnen we in de begroting lezen dat we gaan investeren, bijvoorbeeld in de verbouwing van de nieuwe vorst en in het burgerinitiatief voor meer cultuur in de Reeshof.

Wat niet duidelijk in de begroting staat is de keuze om de indexering van de subsidies niet gelijk te laten lopen met de indexering van de huurprijzen, waarover de heer van Steen zojuist heeft ingesproken. Om onze controlerende en kaderstellende rol als raad goed te kunnen uitoefenen is het nodig dat dit soort beslissingen en de gevolgen er van duidelijker in de begroting staan. 4 Ziet het college nog andere mogelijkheden om de culturele instellingen voor 2020 tegemoet te komen? Wij nemen de oproep van de heer van Steen in ieder geval ter harte: we gaan er op toe zien dat we in het voorjaar bij de nieuwe cultuurplanperiode ambitieuze en gezonde keuzes maken.

Waarde 3: Veilig en onbelemmerd bewegen ongeacht herkomst, geaardheid of anderszins
Hier adem ik vrij en voel ik mij gelukkig”, sprak koning Willem II uit bij zijn tuinhuis. Dit sluit naadloos aan bij het onderwerp waar D66 aandacht voor vraagt: schaamteloos jezelf mogen zijn zonder een vorm van onveiligheid.

We hebben dan ook het volste vertrouwen in de aanpak van de burgemeester op het gebied van veiligheid. We kennen uw toezegging dat u zich bij de Raad zult melden als de beschikbare handhavingscapaciteit onder druk komt te staan en het siert u dat u – in deze tijd van schaarste – zich niet onnodig om meer geld komt melden. 5 Maar weet u zeker dat de handhavingscapaciteit op orde is? We willen structureel uit de top-20 van meest onveilige steden blijven. Meld u als dat nodig is!

En dan emancipatie, Tilburg herbergt verschillende organisaties die zich al decennialang inzetten voor zowel voor mannen, vrouwen als LHBTI’ers. D66 is trots op deze organisaties en vindt dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan onze ambitie bij het streven naar een inclusieve stad.

Dit is de reden dat D66, samen met vele andere partijen, bij de perspectiefnota een motie heeft ingediend. We hebben daarover nog wel een paar vragen: 6 hoe borgt u de expertisefunctie op het gebied van emancipatie in Tilburg? Hoe gaat u dit in de praktijk brengen?

7 emancipatie is breed begrip. Dit gaat over mannen, vrouwen, LHBTI’ers, immigranten, etc. Op welke onderdelen gaat de wethouder een nadere ambitieuze emancipatie-agenda ontwikkelen en Waar is deze keuze op gebaseerd?

Waarde 4: Iedereen draagt bij aan een schoon, heel, groen en veilige omgeving
We zijn flink op stoom in het realiseren van de grote projecten. Ook D66 maakt zich uiteraard zorgen over de overschrijdingen die bij dit soort projecten – niet alleen in Tilburg maar ook landelijk – moeilijk te voorkomen zijn. Goed dat er nu een structureel plan van aanpak is om dergelijke overschrijdingen in de hand te houden. Graag uw uiterste inspanning om dat tot een succes te maken en hou de Raad geïnformeerd!

Daarnaast is het goed te zien dat we de aanpak biodiversiteit en bescherming natuurwaarden hoog op de “urgenda” hebben. Terecht. Graag wil D66 zien dat we onszelf een vergroeningsopdracht opleggen en het nadrukkelijke verzoek aan het college is of hij kans ziet het minimum percentage groen in de stad te verhogen naar meer, 8 Kan dat?

Onder deze waarde past ook het vormgeven van de Tilburgse kijk op de Omgevingswet. Maar de oproep van D66 is er voor te waken dat het proces ook een kans is tot bestuurlijke vernieuwing, iets waar onze stad zo naar snakt. Laten we die kans niet missen. 9 Graag uw inschatting of we op koers liggen.

Komend jaar investeren we de eerste 6,5 miljoen euro uit het Tilburgs Klimaatfonds aan een twintigtal projecten. D66 is blij dat het Klimaatfonds begint te draaien, maar roept het college tegelijkertijd op om ambitieus te blijven en vaart te blijven maken. Nog 13,5 miljoen euro ligt ongeduldig op de plank te wachten. 10 Het college heeft eerder aangegeven dat het Klimaatfonds zou kunnen doorgroeien naar 70 miljoen euro. Hoe ziet het college deze ontwikkeling concreet voor zich?  

Ook door de ambitieuze stedelijke ontwikkeling bouwen we aan een toekomstbestendig Tilburg. We investeren in de Spoorzone en het kernwinkelgebied en maken geld vrij voor het continueren van ruimtelijke verkenningen rond de Kennis-as en het Museumkwartier.

Maar zoals we weten is het een krappe begroting, 11 hoe zorgen we ervoor dat we in de stedelijke ontwikkeling de ambities voort kunnen zetten. We constateren dat voor de korte termijn alle ambities met deze begroting financieel gedekt zijn, maar hoe zit het op de wat langere termijn?

12 Wanneer neemt u ons mee in het aangekondigde Tilburgs Meerjareninvesteringsplan?

D66 is erg enthousiast over de steeds concreter wordende plannen voor de Koningswei en het Stadsforum, en de daarmee samenhangende plannen voor de inrichting van de cityring. Door groots én in kansen te durven denken, verbeteren we het verblijfsklimaat in het centrum van onze stad.

Tegelijkertijd willen we het college blijven aanjagen, om in de geest van het bestuursakkoord, verdere stappen te zetten in het weren van sluipverkeer in de binnenstad en zo het verblijfsklimaat verder te versterken. 13 Welke concrete plannen heeft het college hiervoor? Daarnaast willen we het college oproepen om de extra openbare ruimte die vrijkomt zoveel mogelijk te vergroenen. Dit voorkomt hittestress en zorgt voor een fijne beleving.

En dan nu onze moties op deze begroting
Tilburg moet vanuit de overheid steeds meer zaken oppakken terwijl we er minder budget voor krijgen. Zonder de bezuinigen van het rijk hadden we onze extra investeringen niet nodig gehad, waren we mooi op 0 uitgekomen. Dat is zuur.

In tijden van krapte heb je de neiging om stil te gaan staan, terwijl beweging je juist verder brengt. Daarvoor is financiële armslag vereist, juist om maatschappelijk impact te kunnen maken. Binnen het sociaal domein wordt hier al hard aan gewerkt. D66 zal een motie indienen die oproept ook op andere beleidsdomeinen een innovatie aanpak te ontwikkelen die moet leiden tot meer impact en meer financiële middelen voor onze andere ambities.

Daarnaast wil D66 toewerken naar een opener en transparanter gemeente Tilburg. Hiermee wordt het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de burger, het bestuur en de economische ontwikkelen beter gediend. Tilburg moet hierbij wat D66 betreft een koplopersrol pakken. Op basis van informatieve vragen, alsmede een expertmeeting, blijkt dat de gemeente Tilburg juist tot de achterhoede behoor. Daarom dienen we een motie in om de gemeente op dit onderwerp in de juiste stand te krijgen.

En dan terug naar het DNA van de stad
De liefde voor Tilburg groeit, 75% van de Tilburgers wil hier blijven wonen, en maar liefst 20% wil naar het stadscentrum verhuizen. Het Tilburgerschap groeit, we gaan voor rauw en wauw.