Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 december 2019

D66 gaat voor een levendig, autovrij, cultureel en groen Stadsforum!

Maandag debatteerden we over het Stadsforum: hét nieuwe plein van Tilburg! Wat voorlag was de visie op de gebiedsontwikkeling. De inzet van D66 Tilburg staat in de kop beschreven. Wij gaan voor een Stadsforum waar je wilt zijn, en niet voor een Stadsforum waar je doorheen wilt rijden! Een samenvatting van het debat over het stadsforum vind je hier: https://www.bd.nl/tilburg-e-o/dit-zijn-de-zes-hete-hangijzers-rond-het-nieuwe-plein-van-tilburg~a179b745/

Twee video’s van de inbreng van raadslid Julian Zieleman in het debat vind je hier: https://t.co/LDZoDWH1NK?amp=1. Liever de inbreng lezen? Dat kan hieronder

De houding van D66 ten aanzien van de voorgestane gebiedsontwikkeling is positief en kritisch. Positief, omdat we ervan overtuigd zijn dat de gebiedsontwikkeling nodig is om de binnenstad te transformeren van enkel een “place to buy” naar een “place to be”. In onze ogen is het cruciaal dat we de verblijfskwaliteit in ons stadscentrum verbeteren, omdat we anders de slag met andere steden gaan verliezen. Een groot aantal steden is bijv. al bezig met het autoluw maken van het centrum. De voorgestane gebiedsontwikkeling is een gouden kans en we vinden het positief dat het college deze kans nu met beide handen aanpakt.

Tegelijkertijd zijn we kritisch. Kritisch, omdat we naast alle kansen ook het risico zien dat het Stadsforum kan verworden tot een allegaartje, waarbij het geheel de verliezer is. We zien het risico dat het verenigen van teveel belangen op het Stadsforum uiteindelijk leidt tot teleurstelling en middelmaat. “Niet alles kan” zei Johan Remkes en dat geldt wat ons betreft ook voor het stadsforum. We zullen gedurende de uitwerking van de deelplannen keuzes moeten maken. Keuzes waarbij voor D66 de verblijfskwaliteit met stipt op 1 staat!

Ik besef dat ik niet op alles t.a.v. de gebiedsontwikkeling kan ingaan. Ik zal daarom op een viertal voor D66 belangrijke aspecten ingaan: identiteit/programma, verkeer, markt en groen.

 

Identiteit/programma Stadsforum

We zetten nu de eerste stap in de ruimtelijke gebiedsontwikkeling. Wat D66 betreft is het zaak om nu parallel ook de programmatische gebiedsontwikkeling op te pakken. Met andere woorden: wat wordt de identiteit van het zuidelijk deel van onze binnenstad? Wat ons betreft is er behoefte aan een vorm van kwartiermaken om te komen tot een programma voor het gebied. In onze ogen is hier nog te weinig aandacht voor en ook financiële middelen voor deze stap lijken te ontbreken. Hoe kijkt de wethouder hiernaar en hoe gaat de wethouder invulling geven aan dit belangrijke onderdeel?

Een programma voor het gebied is volgens ons nodig om:

  • eenheid en identiteit in het gebied te krijgen;
  • keuzes te maken over de inrichting van de openbare ruimte;
  • keuzes te maken over de invulling van de gebouwen rond het stadsforum (denk aan het paleisje dat op maaiveld niveau toegankelijk wordt, de rechtbank en wellicht de kerk);
  • keuzes te maken over wat we wel en niet toestaan op het stadsforum (bijv. hoeveel ruimte voor horeca).

Er liggen grote kansen, maar dan is er wel regie nodig. Er zit veel creativiteit en denkkracht in de stad, maar de kansen verzilveren zich niet vanzelf. Is de wethouder bereid om de regie te pakken en samen met de stad een programma op te stellen?

D66 is er groot voorstander van dat de aanwezige culturele instellingen en kunstenaars onderdeel worden van dit programma en actief meedenken. Bij de informatiebijeenkomst hebben ze al de helpende hand gereikt om zichzelf daarbij opnieuw uit te vinden. Ook dient er in het programma aandacht te zijn voor de beeldkwaliteit en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte en de verblijfsfuncties in de openbare ruimte. Het dient een gebied te worden dat boeit en bindt! Het gaat hierbij niet enkel om het Stadsforum, maar juist om de hele verbinding van Stadsforum via

Koningswei naar de Piushaven. Ten aanzien van deze verbinding hebben we nog ook nog een hele concrete vraag:

  • Wil de wethouder onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in de woningbouwplannen ruimte te maken voor studenten van onderwijsinstellingen aan het stadsforum? Bijv. door ook ruimte te maken voor atelierwoningen.

 

Verkeer Stadsforum

In de visie van D66 wordt het Stadsforum autoluw en als het ook maar enigszins kan, autovrij. In onze ogen is dit een absolute voorwaarde om het Stadsforum tot een succes te maken. D66 zet de verblijfskwaliteit op één. Wij gaan dan ook voor een Stadsforum waar je wilt zijn, en niet voor een Stadsforum waar je doorheen wilt rijden!

In de visie van D66 werken we toe naar een knip op de Schouwburgring. Een knip is voor ons geen doel op zich, of een kwestie van autootje pesten, maar een middel om schaarse openbare ruimte, en daarmee verblijfskwaliteit en beleving, toe te voegen aan het stadscentrum. Tegelijkertijd houden we de parkeergarages bereikbaar. Wij roepen de wethouder op om een knip op de Schouwburgring als serieus scenario mee te nemen in fase 2 van de plantontwikkeling. Graag een reactie.

Een zwaarwegend punt voor ons, is de bereikbaarheid van de Koningspleingarage vanaf de Piusstraat. Wij vinden het vanuit het oogpunt van bereikbaarheid en verblijfskwaliteit op het Stadsforum, van cruciaal belang dat de ingang aan de Piusstraat openblijft. Wij willen voorkomen dat we een lock-in creëren waarbij er tientallen jaren sprake is van verkeer dat enkel via de paleisring en het stadsforum de parkeergarage kan bereiken. We ontnemen onszelf hiermee de benodigde flexibiliteit en adaptiviteit in de gebiedsontwikkeling. D66 roept de wethouder op om alternatieve opties te onderzoeken, waarbij de parkeergarage vanaf de Piusstraat bereikbaar blijft. Wij willen tevens dat dit een gemeentelijk uitgangspunt is bij de verdere onderhandelingen met Amvest en TBV. Wij willen hier blijvend en nauwgezet over geïnformeerd worden. Graag een reactie van de wethouder.

Markt

Het stadsforum biedt een grote kans voor een vernieuwde markt. De markt heeft aangegeven op ten duur graag uit te breiden en andere concepten te ontwikkelen. Voor de markt is het van belang dat ze voldoende ruimte hebben. Zij zijn dus gebaad bij een spoedige zuidelijke verplaatsing van het wegprofiel. Waarom is de verplaatsing van het wegprofiel niet meegenomen in de eerste fase? Ook in de plannen tot 2023 zit al het versmallen naar één rijbaan ingetekend. Dan kan je die ene rijbaan toch beter direct goed inpassen, in plaats van te kiezen voor een variant met een groene strook op de schouwburgring? Is de wethouder bereid deze mogelijkheid inzichtelijk te maken voor de afzonderlijke besluitvorming over het deelplan cityring?

Groen

D66 is voorstander van meer groen en meer waterelementen op het Stadsforum dan de plannen nu tonen. Een beperkende factor is het uitgangspunt dat er vijf grootvermaak attracties van de kermis op het Stadsforum moeten passen. D66 heeft moeite met zo’n concreet uitgangspunt in een gebiedsvisie voor tientallen jaren en de ruimtelijke impact van dit uitgangspunt. Het BMT heeft hierover ook haar zorgen uitgesproken. In het kader van flexibiliteit zijn wij er voorstander van het specifieke aantal van 5 grootvermaak attracties uit de uitgangspunten te halen en bij de nieuwe visie op de kermis te bezien wat de ruimtelijke impact van de kermis van de toekomst is. Hoe kijkt de wethouder hiernaar? Tot die tijd willen we de wethouder oproepen om met maximale creativiteit toch zoveel mogelijk groen, water en kunstobjecten toe te voegen.

 

Tot slot,

Als D66 blijven we er scherp op toezien dat we na de eerste fase van de gebiedsontwikkeling niet blijven steken. Wij blijven het college aansporen om ambitie en lef te tonen, en toe te werken naar de geschetste eindbeelden. Zo maken we van Tilburg the place to be!