Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 januari 2020

D66 en Groenlinks vragen het college naar sanering van asbestdaken en Proeftuin aardgasvrije wijken

In juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor een verbod op asbestdaken verworpen. Op 14 oktober 2019 heeft minister Van Veldhoven een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd, warin ze ingaat op het vervolg van de sanering van asbestdaken[1]. Over de rol van gemeenten in deze aanpak schrijft de minister: “Gemeenten zijn in meerdere opzichten een essentiële schakel in de stimulering en facilitering van de asbestdaken sanering. Eigenaren zullen voor informatie bij gemeenten aankloppen en de ervaring leert dat gemeenten ook het best in staat zijn om te faciliteren, bijvoorbeeld via goede voorbeelden, het collectief saneren van daken en de inzet van ervencoaches. Gemeenten zijn uiteindelijk ook aan zet bij de handhaving van een veilige woonomgeving op basis van de Woningwet.”

[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/documenten/kamerstukken/2019/10/14/aanpak-asbestdaken

Bij de Tilburgse proeftuin aardgasvrije wijk Quirijnstok is, ten aanzien van de betrokken woningen aan de Beethovenlaan en de Offenbachstraat, expliciet een koppeling gemaakt tussen het verwijderen van de asbestdaken en de warmtetransitie. Het besluit van de Eerste Kamer is voor diverse bewoners in de proeftuin reden geweest om af te zien van het verwijderen van de asbestdaken en de warmtetransitie. Het bestuur van de buurtvereniging Schanszicht heeft laten weten het jammer te vinden dat de asbestsanering in hun woonbuurt stokt. De daken zijn 45 jaar oud en onderzoek in de Offenbachstraat heeft aangetoond dat er serieuze risico’s zijn voor asbestvervuiling. Er is sprake van mosvorming op daken en bij harde wind brokkelt mos, dat losgeweekte asbestdeeltjes kan bevatten, af. Ook in andere gevallen in Tilburg waar er sprake is van asbestdaken, is er het risico op verspreiding van asbestvezels.

Gezien bovenstaande willen wij u de volgende vragen stellen:

  1. Wat zijn de concrete gevolgen van de uitspraak van de Eerste Kamer voor het proeftuinproject Quirijnstok?
  2. In het uitvoeringsplan Proeftuin Aardgasvrij Quirijnstok wordt gesteld: “De daken in de Beethovenlaan en omgeving beginnen te verweren, waardoor vervanging van de daken een urgent verbouwingsvraagstuk is geworden voor bewoners.” En “Op 24 woningen in Beethovenlaan en omgeving liggen asbestdaken. Daken die de komende jaren vervangen moeten worden omdat deze aan slijtage onderhevig zijn. Doordat de kans groot is dat er op termijn kleine vezels loskomen, is dit slecht voor de gezondheid.”
    1. Wat gaat de gemeente doen nu diverse bewoners afzien van sanering van hun asbestdaken?
  1. Hoe is in Tilburg het gemeentelijk beleid om gezondheidsrisico’s ten gevolge van asbestdaken te voorkomen, vormgegeven?
  2. Op welke manier werkt de gemeente aan het vergroten van het bewustzijn van haar inwoners, voor de gezondheidsrisico’s en het belang van het melden van  asbestdaken die mogelijk in slechte staat verkeren?
  1. Hoe kijkt het college naar de in de Kamerbrief genoemde wijzen waarop de gemeente een bijdrage kan leveren aan het saneren van asbestdaken (de informatiefunctie, het delen van goede voorbeelden, het collectief saneren van daken en de inzet van ervencoaches)?
  1. Op welke wijze gaat de gemeente in het kader van de sanering van asbestdaken om met haar bevoegdheid tot handhaving van een veilige woonomgeving op basis van de Woningwet?
  1. Heeft de gemeente nog meer juridisch instrumentarium om gebouweigenaren te verplichten om asbestdaken te saneren? Zo ja, hoe gaat de gemeente om met dit instrumentarium?
  1. Ziet het college kansen in een gemeentelijke (subsidie-)regeling om particuliere gebouweigenaren te helpen bij het saneren van asbestdaken?

Proeftuinen aardgasvrije wijken

1 december 2019 is door de Rijksoverheid de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken opengesteld. Gemeenten kunnen hiervoor van 1 december tot 1 april 2020 een aanvraag indienen.

Is het college bereid om, waar mogelijk in samenwerking met een of meerdere energiecoöperatie(s), te komen tot een aanvraag voor de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken?