Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 februari 2020

Nieuw ‘huis-aan-huisblad’ CITY in Tilburg en het Tilburgse opt-in systeem

Geacht college,

11 februari werd bekend dat het in Amsterdam begonnen huis-aan-huisblad CITY naar Tilburg komt en deze maand al voor het eerst verschijnt. City bevindt zich op het snijvlak van een verzameling folders en een traditioneel huis-aan-huisblad. Het streven is om iedere CITY voor minstens 25 procent uit journalistieke inhoud te laten bestaan. Het blad zal uit minimaal 48 pagina’s bestaan.

In de gemeenteraad van Amsterdam heeft de toetreding van CITY tot de nodige discussie geleid. Het blad is ontstaan als reactie op de invoering van de Ja-sticker (het opt-in systeem) en zou de systematiek van de Ja-sticker omzeilen. In september 2018 heeft CITY een waarschuwing gekregen van de gemeente Amsterdam, omdat het te weinig onderscheidend en specifiek lokaal nieuws bevatte om in alle Amsterdamse brievenbussen verspreid te mogen worden. In reactie op de waarschuwing van de gemeente heeft CITY het aandeel specifiek lokaal nieuws en het aantal inhoudelijke pagina’s uitgebreid.

In de afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019 is de definitie van een huis-aan-huisblad als volgt omschreven: “ongeadresseerd blad dat met een vaste frequentie gratis huis aan huis wordt verspreid in een geografisch beperkt gebied, daarbij de indeling van de gemeente Tilburg volgend en waarvan tenminste 10% van de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied en dat niet wordt uitgebracht met het kennelijke doel om reclame te maken.”

D66 Tilburg maakt zich vanuit de bedoelde effecten van het opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk zorgen om de komst van CITY naar Tilburg. Het kan niet zo zijn dat inwoners ongevraagd in een verkapte vorm alsnog vele tientallen pagina’s folders door de brievenbus krijgen. Tegelijkertijd is D66 van mening dat een nieuw huis-aan-huisblad kansen biedt voor het versterken van de lokale journalistiek in Tilburg. Gezien bovenstaande willen wij u de volgende vragen stellen:

  1. Hoe kijkt het college, vanuit enerzijds het perspectief van het opt-in systeem (milieu) en anderzijds het perspectief van het belang van het versterken van de lokale journalistiek, naar de toetreding van CITY in Tilburg?
  2. Is het college het met D66 eens dat het onwenselijk is als CITY in de praktijk zou opereren als een verkapte folder en daarmee de systematiek van het opt-in systeem omzeilt?
  3. In de definitie van een huis-aan-huisblad wordt in de afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019 expliciet gesteld: “. . . en dat niet wordt uitgebracht met het kennelijke doel om reclame te maken”. In het persbericht waarin CITY wordt aangekondigd, stelt oprichter Trusted Media Publishers: “City is het antwoord op het Amsterdamse beleid de verspreiding van folders te reguleren.”
  • Hoe verhoudt volgens het college de hierboven genoemde passage uit de afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019 zich met het citaat van de oprichter van CITY?
  1. Indien het college van mening is dat CITY wordt uitgebracht met het kennelijke doel om reclame te maken, welke stappen is het college dan voornemens te nemen?
  2. Op welke wijze gaat het college borgen dat de inhoud van CITY voldoet aan de eis in de afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019 dat “tenminste 10% van de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied” (graag een reactie op zowel ‘de eis van 10%’ als ‘de eis van informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied’)?
  3. In Rotterdam hebben de gemeente en een vijftal huis-aan-huisbladen een verklaring getekend dat deze huis-aan-huisbladen minimaal 30% aan inhoudelijke artikelen bevatten. Op deze manier willen de gemeente en de huis-aan-huisbladen een duidelijk onderscheid maken tussen een redactioneel huis-aan-huisblad en een advertentieblad dat voornamelijk bestaat uit reclame. Nu is het minimumpercentage inhoudelijke artikelen in Rotterdam nog 10%.
  • Hoe kijkt het college naar het in de afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019 genoemde minimumpercentage van 10% inhoudelijke artikelen?
  • Is het college bereid samen met de Tilburgse huis-aan-huisbladen te onderzoeken of het percentage inhoudelijke artikelen kan worden verhoogd?

Update 10 maart:
Het College heeft de vragen beantwoord.