Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 mei 2020

D66 vraagt het college naar mobiliteit en Corona + beantwoording college

Een eerlijke verdeling van de schaarse openbare ruimte is actueler dan ooit, nu het coronavirus ons dwingt tot meer fysieke afstand. GroenLinks en D66 zijn benieuwd naar de implicaties van deze anderhalvemetersamenleving voor mobiliteit in Tilburg. Veilig fietsen en lopen is van essentieel belang voor een succesvol verloop van de anderhalvemetersamenleving. Met de verwachte uitval van capaciteit in het openbaar vervoer, is een grote groep mensen zonder rijbewijs of auto voor hun vervoer aangewezen op met name lopen en fietsen. Met de huidige loop- en fietsnetwerken kan dat in de anderhalvemetersamenleving niet altijd op een veilige manier. Om te voorkomen dat fietsers en voetgangers besmet worden tijdens het reizen kan het nodig zijn maatregelen te nemen om de ruimte in de komende weken te vergroten.

In een artikel van Trouw vertelt wethouder Mario Jacobs dat hij brainstormt over het herinrichten van de openbare ruimte om zo de leefkwaliteit en veiligheid te vergroten. Het uitbreiden van het aantal 30-kilometerzones behoort tot de mogelijkheden, zo geeft de wethouder aan. Er volgt zelfs een suggestie voor het invoeren van 20-kilometerzones.

GroenLinks en D66 zijn blij te horen dat het denken niet stil staat nu de maatschappelijke normen sneller bewegen dan ooit. Binnenkort gaan basisscholen en naar verwachting later ook middelbare scholen weer open. Veilig naar school had terecht al de aandacht van de gemeente, maar het coronavirus voegt hier een nieuwe dimensie aan toe . Vandaar de volgende vraag rond dit thema:

Vragen

  1. Neemt het college extra maatregelen om basisschoolleerlingen en middelbare scholieren, maar ook bijvoorbeeld ouders en leraren, veilig naar school te laten gaan?
  2. Aan welke maatregelen denkt het college op de korte termijn om veilig fietsen en lopen in de stad mogelijk te maken? Neemt zij het advies van de Fietsersbond mee?
  3. Is het college voornemens om op plekken de maximale snelheid terug te brengen? Zo ja, welke plekken? Zo nee, waarom niet?
  4. Denkt het college al na over de langetermijneffecten van het coronavirus op mobiliteit? Zijn er al lange termijnmaatregelen in beeld die het college overweegt?

Antwoord:

  1. Ja. Wij volgen hierin het protocol dat hiervoor vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt verspreid. Bovendien werken wij vooruitlopend daarop reeds aan maatregelen in de binnenstad, zoals meer groen voor lopen en fietsen bij verkeersregelinstallaties.
  2. Wij denken aan een combinatie van verkeersmaatregelen en communicatiemaatregelen. Verkeersmaatregelen zijn onder andere de instellingen bij verkeersregelinstallaties (meer/langer groen voor lopen en fietsen), het realiseren van schoolstraten en aan een verlaging van de maximumsnelheid in gebieden waar het meerwaarde heeft om zodoende de 1,5m afstand onderling te kunnen invullen. Omdat het gedrag van verkeersdeelnemers essentieel is, zetten wij hier met communicatie ook nadrukkelijk op in. Bijvoorbeeld door de oproep te doen vooral te lopen en te fietsen, conform het aankomende protocol van het Rijk.
  3. Ja, in het gehele gebied binnen de Ringbanen wordt de norm 30 km per uur, met uitzondering van de Hart van Brabantlaan en de Spoorlaan ter hoogte van de Interpolis en specifiek in het Dwaalgebied wordt de norm 20 km per uur, onder voorbehoud van juridische mogelijkheden.
  4. Het mobiliteitsbeleid is gericht op meer fietsen en lopen, dus dat sluit aan bij de korte termijnmaatregelen die we nu treffen. Wel laten we de maatregelen aansluiten op middellange termijn ambities van de stad, namelijk het vrijmaken van ruimte voor lopen, fietsen en de bus in de binnenstad.