Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 mei 2020

D66 vraagt het college om aandacht voor privacy bij inzet camera’s in Tilburgse binnenstad

Op 8 mei berichtte het Brabants Dagblad dat er poorten met camera’s zullen worden ingezet om de drukte in de Tilburgse binnenstad in te kunnen dammen. Dit als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen veilig, op voldoende afstand van elkaar kunnen winkelen in deze coronatijd. GroenLinks en D66 ondersteunen de doelstelling van harte en zijn in beginsel een voorstander van de inzet van moderne middelen om de veiligheid van onze inwoners en ondernemers te vergroten.

Maar tegelijkertijd vinden wij het essentieel dat we bij het nemen van dergelijke maatregelen aandacht blijven houden voor de rechten van onze inwoners. Die rechten dienen we te allen tijde serieus te nemen, ook in coronatijden. Dit houdt onder meer in dat we oog moeten houden voor de privacy van het winkelende en passerende publiek in onze binnenstad. Daarom stellen we het college een aantal vragen.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  • Hoe kijkt het college aan tegen de inzet van de poorten met camera’s en webcams in de binnenstad in relatie tot de privacy van het winkelend en passerend publiek?
  • Hoe verhouden deze maatregelen zich tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?
  • Heeft er in dat kader afstemming plaats gevonden met de Autoriteit Persoonsgegevens voordat tot deze maatregel is besloten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke voorwaarden en/of afspraken zijn hieruit voortgekomen?
  • Op de website van de gemeente zijn vervaagde opnamen van de webcam te zien. Tevens is daar te lezen dat de opnamen te zien zijn tussen 09:00 en 18:00. Dat zegt echter niets over de werkelijke scherpte van de opnamen, noch over het daadwerkelijk tijdstip van opereren. Wat is de aard van de daadwerkelijk verzamelde data? Is er sprake van herkenbaarheid of slechts inzage in hoeveelheden of drukte? Op welke daadwerkelijke tijden worden er beelden door de camera’s opgenomen?
  • “Crowd-management control” vereist geen opslag. Worden de beelden desondanks opgeslagen? In het bevestigende geval: wie heeft er toegang tot de verzamelde data? Zijn er afspraken over het bewaren en vernietigen van de uitgelezen beelden? Zo ja, wat zijn deze afspraken?
  • Waar is de controle op de uitvoering van bovengenoemde afspraken belegd
  • Op welke manieren worden mensen geïnformeerd over het feit dat er opnames worden gemaakt, anders dan op dezelfde website? Bent u het met ons eens dat het raadzaam is de hierboven bedoelde informatie ook met het publiek te delen; op de website en wellicht ook ter plaatse?
  • Zijn – of worden – er alternatieve maatregelen overwogen om de drukte in de Tilburgse binnenstad in kaart te brengen? Waarom is daar niet voor gekozen?
  • Welke mechanismen of vervolgacties (kunnen) worden geactiveerd indien de opnamen aantonen dat de drukte te groot wordt?

Namens GroenLinks, Dwayne Heuvelmans
Namens D66, Erik Blommestijn