Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 juni 2020

D66 vraagt het college naar bewapening Tilburgse BOA’s

Incidenten van geweld tegen Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s), zoals recentelijk in Rotterdam en IJmuiden, hebben geleid tot het maatschappelijk en politiek debat over de toekenning van geweldsmiddelen voor het waarborgen van de veiligheid van BOA’s bij hun taakuitoefening.

Naar aanleiding daarvan schrijft de Minister van Justitie en Veiligheid  op 5 juni aan de Tweede Kamer dat hij voornemens is met een nieuw beleidsvoorstel te komen ten aanzien van de bewapening van BOA’s. Met name heeft hij het daarbij over de bewapening met pepperspray en de korte wapenstok voor gebruik in de openbare ruimte (domein 1). Enerzijds geeft de Minister van Justitie en Veiligheid daarbij aan dat “in de nieuwe regeling de bewapening van BOA’s zodanig zal worden uitgewerkt dat er zo min mogelijk lokale verschillen kunnen ontstaan”, doch anderzijds lijkt hij open te staan voor regionale differentiatie en het inbouwen van flexibiliteit voor de lokale driehoek door het kunnen aanpassen van de uitrusting aan – tijd- en plaatsgebonden – operationele omstandigheden.

Bovendien is hij voornemens zo spoedig mogelijk en op verschillende plekken in het land, te starten met pilots, waarbij de BOA’s – na aanvraag van de lokale driehoek – de beschikking krijgen over de korte wapenstok, dan wel – indien reeds aangevraagd – de beschikkingstelling zal worden verlengd.

Hoewel de D66-fractie het eens is met de Minister van Justitie en Veiligheid waar hij stelt dat hij vooralsnog geen reden ziet het geweldsmonopolie van de Staat bij anderen dan de politie of de krijgsmacht neer te leggen, lijkt het ons toch nuttig de velden te verkennen met het oog op een mogelijke verruiming van de spelregels.  Derhalve stellen we u de volgende vragen.

  1. Hoe schat u de veiligheid van de BOA’s in onze stad en regio in en acht u het – vanuit bestuurlijk of operationeel oogpunt – gewenst hen uit te doen rusten met genoemde bewapening?
  2. Weet u of er dienaangaande een geconsolideerde wens bestaat binnen de bedoelde personeelsgroep én bij de politie? Zo nee, bent u voornemens die op te halen?
  3. Acht u het gewenst consensus te bereiken met overige gemeentes in onze regio en bent u voornemens u daarvoor in te spannen?
  4. Dezelfde vragen gelden voor consensus tussen de 100.000+ gemeenten.
  5. Bent u voornemens Tilburg aan te melden als pilotgemeente?
  6. Kunt u een inschatting maken van de eventuele – voor de raad relevante – consequenties van eventuele invoering van genoemde wapens?
  7. Hoe denkt u de raad bij dit besluitvormingsproces te betrekken?