Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 september 2020

D66 vraagt het college naar het Nationaal Groeifonds en de kansen voor Tilburg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders,

Afgelopen maandag, 7 september, is het Nationaal Groeifonds gelanceerd. Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei om het verdienvermogen van Nederland te vergroten. Dit geld gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. Ondernemers, (mkb)bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen krijgen een belangrijke rol bij het aandragen van investeringsvoorstellen. Een investeringsvoorstel heeft een
minimumomvang van 30 miljoen euro.

Het Nationaal Groeifonds biedt kansen voor Tilburg én onze regio. De uitdagingen zijn hier de komende jaren fors: meer woningen, genoeg werkgelegenheid, verduurzaming (van o.a. mobiliteit), klimaatadaptatie, vergroening en minder CO2-uitstoot. Gelukkig beschikt Tilburg
over een sterk netwerk van ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties die samen met de gemeente aan oplossingen kunnen en willen bijdragen. Bovendien heeft deze coalitie een aantal – aan die opdrachten gerelateerde – krachtige plannen die wellicht
kansrijk zijn om in aanmerking te komen voor het Groeifonds.

Projecten in de context van de Kennis-as, Mid-Point Brabant of Smart Industry & Logistics liggen uiteraard in de rede, maar D66 denkt bijvoorbeeld ook aan de triomodale ontsluiting van Tilburg en haar dorpen, het station Berkel-Enschot, de aanpak spoorviaduct RingbaanOost, de aan- of ontsluiting van Piushaven en GVT Barge Terminal. En – in een ander veld – bijvoorbeeld ook aan een doorontwikkeling data-science i.s.m. Brabantse universiteiten. Ook achten we de “Binnenstad van de 21e eeuw” het overwegen waard. De toetsing laten we graag aan het College.

Om de kansen van het Groeifonds te grijpen acht D66 slagvaardigheid gewenst. Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het College inmiddels in voldoende mate bekend met opzet en werking van het Nationaal Groeifonds en heeft zij hierover al contact gehad met de landelijke overheid? En welke kansen en uitdagingen ziet het College?
  2. Heeft het College al over het Groeifonds gesproken met ondernemers en kennisinstellingen in onze stad én regio en zo ook met eventuele medeoverheden? Zo ja, wat zijn de eerste voorzichtige conclusies van deze gesprekken? Zo nee, heeft u die intentie?
  3. Is het College voornemens één of meer Tilburgse aanvragen in te dienen of regionale aanvragen te coördineren? Kunt u al een indicatie geven waar u daarbij aan denkt?
  4. Is het College bereid om, wanneer een en ander verder is uitgewerkt, middels een raadsbrief een verdere toelichting c.q. update te geven?

Namens D66 Tilburg,
Erik Blommestijn (Financiën) en Bas Verberk (Economie)