Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2020

D66 stelt vragen over CITY Tilburg en de Ja-sticker

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg

Geacht college,

In februari 2020 stelden wij schriftelijke vragen over CITY Tilburg en in maart 2020 ontvingen wij uw beantwoording.[1][2] In uw beantwoording geeft u aan: “voordat we besluiten nemen, gaan we eerst in overleg met de uitgever H.A.H. Retail Uitgeverij BV en de producent Trusted media Publishers met als doel om de inhoud en verspreiding van CITY Tilburg in lijn te brengen met de Afvalstoffenverordening 2019.” De laatste tijd zien wij weer meer berichten van inwoners die aangeven ongevraagd deze ‘verkapte reclamefolder’ in hun brievenbus te ontvangen.

Gezien bovenstaande willen wij u de volgende vragen stellen:

1. Heeft het gesprek inmiddels plaatsgevonden en zo ja, wat is de uitkomst van uw gesprek met de uitgever en de producent?

In uw beantwoording op de eerder gestelde schriftelijke vragen stelt u met D66 Tilburg dat CITY Tilburg is uitgebracht met het kennelijke doel om reclame te maken. Hiermee verhoudt CITY Tilburg zich niet met de Tilburgse afvalstoffenverordening en het gehanteerde opt-in systeem. U geeft hier twee argumenten voor:
• “Ten eerste staat in het persbericht voorafgaand aan de verspreiding van de eerste editie van CITY Tilburg aangegeven dat CITY niet in de brievenbussen van huishoudens met de Ja-sticker, of de ‘ja-ja-sticker’ wordt bezorgd. Deze huishoudens krijgen dus wel ongeadresseerd reclamedrukwerk en ontvangen CITY dus niet. Dat is vreemd voor een magazine dat bedoeld zou zijn om huis-aan-huis de inwoners van het verspreidingsgebied te informeren met nieuws en informatie uit het verspreidingsgebied.
• Ten tweede valt op dat de reclame een 1-op-1 kopie is van reclamefolders. Het pakket reclamefolders is min of meer ingevoegd in CITY Tilburg. De producent stelt in haar persbericht dat adverteerders met een innovatieve distributie van ongeadresseerd reclamedrukwerk en CITY Tilburg een maximaal bereik verkrijgen. City Tilburg is dus uitgebracht met het kennelijke doel om reclame te maken.”

2. Stelt u (op grond van uw eerdere argumentatie) nog steeds dat CITY Tilburg is uitgebracht met het kennelijke doel reclame te maken en zich zodoende niet verhoudt met de afvalstoffenverordening en het opt-in systeem?
a. Zo nee, waarom niet?

Tilburg heeft als enige gemeente in de definitie van een huis-aan-huisblad opgenomen: “. . . en dat niet wordt uitgebracht met het kennelijke doel om reclame te maken”. In het persbericht waarin CITY wordt aangekondigd, stelt oprichter Trusted Media Publishers: ” City is het antwoord op het Amsterdamse beleid de verspreiding van folders te reguleren.”

3. A. Wat valt er vanuit juridisch oogpunt onder de reikwijdte van de definiëring “het kennelijke doel om reclame te maken”?
B. Hoe verhoudt de hierboven genoemde passage uit de afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019 zich met het citaat van de oprichter van CITY?

In uw beantwoording op de eerder gestelde schriftelijke vragen stelt u: “tegen verspreiding van CITY in Tilburg kan handhavend worden opgetreden. Het proces voor het opleggen van een last onder dwangsom tegen de verspreiding van City Tilburg wordt voorbereid.”

4. Wat is de stand van zaken van het proces tot het opleggen van een last onder dwangsom tegen de verspreiding van CITY Tilburg?

5. Bent u bereid actie te ondernemen tegen de verspreiding van deze ongewenste ‘verkapte reclamefolder’?
a. Zo ja, wat gaat u doen?
b. Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bekend met meldingen (zowel officiële meldingen als meldingen via de social media kanalen van de gemeente) van inwoners die aangeven het ontvangen van CITY Tilburg ongewenst te vinden?
a. Zo ja, wat doet u met deze meldingen?
b. Zo ja, Welk bericht ontvangen deze melders vanuit de gemeente?

In november 2019 hebben In Rotterdam de gemeente en een vijftal huis-aan-huisbladen een verklaring getekend dat huis-aan-huisbladen minimaal 30% aan inhoudelijke artikelen dienen te bevatten. Voorheen betrof het minimumpercentage inhoudelijke artikelen in Rotterdam 10%. Op deze manier willen de gemeente en de huis-aan-huisbladen een duidelijk onderscheid maken tussen een redactioneel huis-aan-huisblad en een advertentieblad dat voornamelijk bestaat uit reclame. Partijen hebben deze afspraken gemaakt in het kader van de invoering van een opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk per 1 januari 2020: “We willen het ongevraagd bezorgen van reclamefolders voorkomen. Dat is een grote irritatie van veel mensen. Huis-aan-huisbladen stellen veel Rotterdammers wel op prijs, mits ze niet te veel reclame bevatten. Dat hebben we in deze verklaring geregeld.”

7. Bent u bereid in contact te treden met de gemeente Rotterdam over de tot dusver opgedane ervaringen met de nieuwe werkwijze ten aanzien van huis-aan-huisbladen?
a. Zo nee, waarom niet?
b. Zo ja, bent u bereid de raad hierover te informeren?[3]

Met vriendelijke groet,

Julian Zieleman
D66 Tilburg

[1] https://tilburg.notubiz.nl/document/8461434/1/Nieuw%20huis-aan-huisblad%20CITY%20in%20Tilburg

[2] https://tilburg.notubiz.nl/document/8546544/1/200310-13-RUI-02%20Beantwoording%20raadsvragen%20nieuw%20huis-aan-huisblad%20CITY%20in%20Tilburg

[3] https://rotterdamcirculair.nl/nieuws/minder-reclame-rotterdamse-huis-aan-huisbladen/