Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 januari 2021

Inbreng debat toekomstig autonetwerk Tilburg

Afgelopen maandag debatteerde de gemeenteraad over het toekomstig autonetwerk van Tilburg. Meer informatie over deze zogenoemde ‘Netwerkanalyse’ lees je hier: Voorstel voor bereikbaarheid in groeiend Tilburg  – Gemeente Tilburg.

D66 ziet de Netwerkanalyse als een cruciale onderlegger voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg. Een visie op het autonetwerk van de komende decennia is nodig om grote gebiedsontwikkelingen als het Kenniskwartier, Stappegoor, het Smariusterrein en de uitbreiding van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis ruimtelijk in te passen. Daarnaast biedt de Netwerkanalyse handvatten voor de enorme woningbouwopgave vanuit de provincie en het Rijk (+35.000 woningen). Het aanpassen van het autonetwerk is dan ook bittere noodzaak om Tilburg in de toekomst leefbaar, economisch vitaal en bereikbaar te houden. De Netwerkanalyse biedt het inzicht om nu proactief in te grijpen, in plaats van dat we straks steeds achteraf moeten repareren.

De Netwerkanalyse maakt ook inzichtelijk welke belangen strijden om een plek in de schaarse openbare ruimte, zoals leefbaarheid, economie, wonen, mobiliteit, gezondheid, milieu, verkeersveiligheid enz. Dit stelt ons als raad voor ingewikkelde keuzes. De voorgestelde hoofdlijnen in de netwerkanalyse leiden nu al tot onrust en zorgen, en dat is begrijpelijk. Het verkeersnetwerk is een waterbed en verluwing op de ene plek heeft effecten op andere plekken. D66 vindt het daarom van groot belang dat de uitwerking van de Netwerkanalyse plaatsvindt via een zorgvuldig participatieproces met transparante belangenafweging en heldere communicatie. Waarbij we transparant zijn over eventuele negatieve effecten van individuele maatregelen, maar tegelijkertijd oog blijven houden voor het overstijgende belang van Tilburg als geheel.

Ik heb de afgelopen weken regelmatig de opmerking gehoord: het verkeersnetwerk is toch prima zo, waarom nu deze rigoureuze plannen? Als de huidige prognoses werkelijkheid worden, gaat Tilburg de komende decennia fors groeien en veranderen. Dit leidt nu al tot groeipijnen, of het nu gaat om weer een hoge toren of de benodigde ingrepen in het verkeersnetwerk. D66 vindt het cruciaal dat Tilburgers onderdeel zijn van deze veranderingen, in plaats van dat ze erdoor worden overvallen. Wij roepen daarom het college op om Tilburgers mee te nemen in het lange termijn verhaal van Tilburg en de fysieke ontwikkelingen die daar onderdeel van zijn.

Cityring en Noordhoekring

D66 is zeer tevreden dat we na jaren van discussie nu écht gaan ingrijpen op de Cityring. Het is geen verrassing als ik zeg dat mijn fractie op termijn nog verder wil verluwen. Met de voorgestane verluwing naar 8.000 auto’s per etmaal op de zuidelijke Cityring zetten we een belangrijke stap voor het verbeteren van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en economische vitaliteit van onze banenmotor de binnenstad. Door het verminderen van het aantal voertuigen op de cityring kan het Stadsforum in de periode 2023-2025 worden aangelegd. Bovendien maakt het de ontwikkeling van de Koningswei ruimtelijk mogelijk.

In het kader van de Linten speelt de discussie over het twee richtingen maken van de Noordhoekring. Als D66 zijn wij geen principieel voor- of tegenstander hiervan. Wij vinden het belangrijk dat alle belangen worden gehoord en afgewogen, zodat voor ons helder is wat de implicaties zijn. Daarnaast zien wij graag dat de uitwerking van de Heuvelring en de Noordhoekring in samenhang plaatsvindt en in één voorstel aan de raad wordt voorgelegd.

De Reeshof

We hebben allemaal de zorgen vanuit de Reeshof gehoord. Mijn schoonouders wonen in Witbrant, dus ik ken de zorgen ook uit eerste hand. De uitwerking van de plannen voor de Burgemeester Baron Van Voorst tot Voorstweg ligt in de toekomst. D66 vindt het belangrijk dat de Reeshof ook op de korte termijn goed geïnformeerd en betrokken wordt.

Piushaven

Vanuit de bedrijveninvesteringszone (BIZ) Piushaven is opnieuw de oproep gekomen om toe te werken naar het verkeersluw maken van de Piushaven voor niet-bestemmingsverkeer. Tegelijkertijd maken bewoners uit de Piusstraat en aangrenzende straten zich zorgen over de toename van verkeer in hun straat. D66 is er voorstander van om de Piushaven verkeersluw te maken, maar hierbij moet er wel aandacht zijn voor de effecten op omliggende straten. Wij zien graag dat bewoners mee kunnen denken en de eventuele negatieve effecten zo veel als mogelijk worden gedempt.